שלום, אורח

 שם:
 אימייל:
מידע ליזם
הקמת חברה

1. כללי

2. כיצד רושמים חברה

3. היכן לרשום חברה

4. דרישות פרוצדוראליות לפתיחת חברה


 


1. כללי

בשלב בו מתחילות הוצאות כספיות / הכנסות (כולל מימון חיצוני) על היזם לפנות לרשם החברות על מנת להפוך את העסק לחברה.

כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרותיה אינן נוגדות את החוק, בלתי מוסריות או נוגדות את תקנת הציבור. אין צורך בהון עצמי כלשהו ואין חובה להיות אזרח או תושב ישראל. לחברה יכול שיהיה בעל מניות אחד, כלומר אדם יחיד שישמש בתפקיד בעל המניות, הדירקטור והמנכ"ל של החברה.

הקמת חברה הינה הליך פשוט יחסית, אך השלכותיה של ההקמה משפיעים על חיי החברה בטווח הארוך ובמישורים רבים. על כן מומלץ להתייעץ עם בעלי מקצוע כגון עורך דין ורואה חשבון בטרם קבלת ההחלטה להתאגד כחברה.2. כיצד רושמים חברה

יזם המבקש לפתוח חברה יגיש לרשם החברות את המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה (לפי טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות) כולל חתימת עורך דין המאמת את פרטי המבקש
 • עותק של תקנון החברה (ראה בהמשך) חתום בידי מייסדיה
 • הצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים (לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות החברות) כולל חתימת עורך דין המאמת את פרטי החותם
 • אגרת רישום (בסך כ- 2200 ש"ח) בחותמת בנק הדואר


* רשם החברות ירשום את החברה אם ימצא כי קוימו כל הדרישות לפי חוק החברות. לכל חברה יינתן מספר רישום שיצוין בתעודת ההתאגדות.


מהו תקנון החברה?

לכל חברה חייב שיהיה תקנון אשר דינו כחוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם. על התקנון לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם החברה: חברה רשאית להירשם בכל שם ובלבד שיעמוד בתנאים הבאים: אינו דומה עד כדי להטעות לשמו של תאגיד רשום אחר בישראל או לסימן מסחר רשום, אין בו משום תרמית או הטעיה או סכנה לפגיעה בתקנת הציבור או ברגשותיו.
 • מטרות החברה: לעסוק בכל עיסוק חוקי או בסוגי עיסוקים מסוימים המפורטים בתקנון.
 • פרטים בדבר הון המניות: הון המניות הרשום לרבות מספר המניות לסוגיהן (מניות רגילות , מניות הנהלה, מניות בכורה וכיו"ב). הון מניות זה הוא ההון הרשום של החברה אותו היא רשאית לחלק לבעלי מניותיה לפי החלטת בעלי השליטה בחברה.
 • פרטים בדבר הגבלת האחריות: אחריות בעלי המניות לחובות החברה יכולה להיות בלתי מוגבלת או מוגבלת בהתאם למצוין בתקנון. משמעותה של חברה בעירבון מוגבל היא כי בעלי המניות לא יחויבו לשלם לנושי החברה אלא עד לגובה ערך המניות עליו חתמו בשעה שקיבלו את אותן מניות.
 • פרטים נוספים שניתן לכלול (אך אין חובה): הזכויות והחובות של בעלי המניות ושל החברה, הוראות לעניין דרכי הניהול של החברה או כל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להסדיר.


* חברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה אלא אם כן נקבע בתקנון כי דרוש רוב אחר.


קישור רלוונטי:

רשם החברות

 


3. היכן לרשום חברה

יזם יכול לבקש לרשום את החברה במדינת ישראל או לחילופין במדינות אחרות בעולם כגון: ארה"ב (מדינת דלאוור נחשבת כמקום נוח לרישום), אירופה או מקלטי מס שונים כגון מלטה, פנמה ועוד.

להן מספר שיקולים מרכזיים בבחירת מיקום הרישום של החברה:

 • עלויות רישום ותחזוקה שותפת (כולל כח-אדם מקומי, דרישה ליועצים מיוחדים, שירותים עסקיים וכיו"ב)
 • תדמית: לישראל תדמית טכנולוגית טובה אולם יתכן כי גופים שונים ברחבי העולם יחששו לעשות עסקים עם חברה ישראלית
 • תמיכה ממשלתית: מהן תוכניות התמיכה הממשלתית במקום הרישום ועד כמה הן אטרקטיביות. בישראל כל התמיכות הממשלתיות מותנות בכך שהקניין הרוחני יישאר בישראל
 • שיקולי מס: ברמת החברה, ברמת היחיד וברמת המשקיעים. התפתחות התקשורת בשנים האחרונות הביאה עימה דור חדש של יחידים וחברות הנכונים להעביר את מרכזי פעילותם ממקום למקום בחיפוש אחר אקלים מס נוח לפעילותם העסקית ולהשקעותיהם. מדובר בתכנון לגיטימי המסיט הכנסה ממדינה שרמת מיסיה גבוהה למדינה שרמת מיסיה נמוכה או אפסית, היא "מקלט מס". הפן המשפטי והמיסויי של המדינות המעניקות מקלט מס הוא מורכב ועל כן יש להסתייע בעצתו המקצועית של מומחה בטרם קבלת החלטות בעניין זה. בשנים האחרונות מדינות רבות, וישראל בתוכן, חוקקו חוקים שונים כדי להקטין את כדאיות הקמת החברה במקלט מס.


* למרות שבעבר נטו יזמים רבים להקים את חברתם מחוץ לישראל, הרי שבתקופה האחרונה ניכרת מגמה ברורה של הקמת חברות בישראל. זאת בשל    חסכון בעלויות, נגישות לתמיכה ממשלתית ורפורמה במס שצמצמה את פערי האטרקטיביות של הקמת חברה מחוץ לישראל.


 


4. דרישות פרוצדוראליות לפתיחת חברה

להלן פירוט הפעולות הפרוצדוראליות שיש לבצע בסמוך לפתיחת החברה:

 • רישום כעוסק מורשה במשרדי מע"מ: הרישום מתבצע במשרד מס ערך מוסף האחראי על האזור בו נמצא העסק. יש להביא בעת הרישום את תקנון החברה, חותמת החברה ומספר חשבון הבנק של החברה.
 • הודעה לשלטונות מס הכנסה: יש להודיע לשלטונות המס על פתיחת עסק חדש תוך 90 יום מהקמת החברה. ההודעה חייבת להיות חתומה בידי המייסדים וניתן לשולחה בדואר רשום.
 • פתיחת חשבון בנק: יש לפתוח חשבון בנק עסקי בו תתנהל הפעילות הכספית של העסק. בעת פתיחת החשבון יש להביא העתק של תקנון החברה וכן אישור של עורך-דין או רואה חשבון לגבי זכויות החתימה בחברה.
 • פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה ובביטוח לאומי: במידה והחברה מעסיקה עובדים יש לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה ובביטוח לאומי.
 • הדפסת חשבוניות מס וניירת משרדית: עם קבלת מספר עוסק מורשה יש להדפיס פנקסי חשבוניות מס. כמו כן כדאי להדפיס ניירת משרדית כגון כרטיסי ביקור, ניירות פירמה, מעטפות וכדומה.
 • ביטוח: כדאי להתייעץ עם סוכן ביטוח לגבי הביטוחים שיש לערוך לעסק, (לדוגמא ביטוח מבנה ותכולה, חבות מעבידים, ביטוחי חיים ומנהלים וכדומה).
 • פעולות נוספות: הסדר עם חברת בזק לגבי קווי טלפון, הודעה לחברת חשמל (על מנת שחשבונות החשמל ישאו את שם העסק), רישום לאגודה מקצועית, שילוט ועוד.


קישורים רלוונטים:

מדריך מע"מ לעוסק החדש

מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק